fbpx
loader

Digitális aláírás: Mire jó az AVDH?

Azonosításra visszavezetett dokumentum hitelesítés

Az utóbbi években a technológia fejlődése, és a COVID miatti kényszerintézkedések végett megnőtt az igény arra, hogy hivatalos ügyeinket érintkezés mentesen, digitálisan intézhessük. Azonban ezek nagy része hitelesítéstaláírást követel meg, tehát szükségünk van egy digitális aláírás szolgáltatásra, ami megbízható. Itt jön képbe az AVDH.

Mi az AVDH?

Az AVDH (Azonosításra Visszavezetett Dokumentum Hitelesítés) célja, hogy lehetővé tegye hivatalos ügyeink intézését, dokumentumaink hitelesítését, otthonunk kényelméből fölösleges időveszteség és sorban állás nélkül.  Ez a rendszer digitális aláírás használatát teszi lehetővé, ami nagyban megkönnyíti az ügyintézést. Ehhez először is egy ügyfélkapu regisztrációra van szükségünk, innen a szolgáltatás már nagyon könnyen elérhető.

A szolgáltatás keretében a Szolgáltató a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott nyilatkozatot az elektronikusan azonosított személyhez rendeli, majd a személyhez rendelést hitelesen igazolja az által, hogy a személy adatait a dokumentumhoz társított igazolásba foglalja. [1,4,7,8,10,11]

Az ügyféli AVDH az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Eüvhr.) 112. § szerinti szolgáltatás. Az ügyféli AVDH kézenfekvő, egyszerűen használható megoldást nyújt arra, hogy a felhasználók hitelesíteni tudják az elektronikus dokumentumokat, ezzel biztonságosan tudják intézni ügyeiket. A Szolgáltatás minden olyan felhasználó részére gyors bekapcsolódási lehetőséget biztosít az elektronikus ügyintézésbe, aki nem rendelkezik saját elektronikus aláírási tanúsítvánnyal, de az eljáráshoz szükséges az elektronikusan hitelesített dokumentum. Így a csak elektronikus azonosítással rendelkező ügyfél is teljes körűen részt tud venni az elektronikus ügyintézésben az AVDH használatával. [1,10,11]

Az arra jogszabály alapján jogosult szervezetek kezdeményezhetik az ügyféli AVDH szolgáltatáshoz történő gépi interfészes csatlakozásukat a csatlakozási adatlap segítségével. [1]

Az AVDH logikája az alábbi: az ügyfél hiteles módon, elektronikusan azonosítja magát, és az erre ügyféli (pl. az említett honlapokon elérhető) AVDH esetében a jogszabályban kijelölt szolgáltató, a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (NISZ) a saját bélyegzőjét és az időbélyeget fogja elhelyezni az iraton ügyfél kérésére és megbízásából. Teszi mindezt úgy, hogy az irathoz mellékletként egy igazolást csatol. Ez a melléklet igazolja az azonosított felhasználó adatait, akinek a megbízásából a szolgáltató hitelesített. Tehát valójában a NISZ (állam) „ír alá” a felhasználó nevében. Ez a melléklet, az elektronikus bélyegző és az időbélyeg hitelesíti az iratot. [8,11,13,14]

Hogyan működik?

Használata roppant egyszerű, és rengeteg helyen érhető el hozzá képes útmutató is.

1

File kiválasztása

2

Hitelesítés kiválasztása

3

Az ASZF elfogadása

4

A Dokumentum feltöltése

5

Ügyfélkapus azonosítás

6

AVDH hittelsített dokumentum letöltése

Mire jó az AVDH

Ha az adott dokumentum rendelkezésre áll, akkor egy sokkal környezetbarátabb és gyorsabb elektronikus eljárást használhatunk kényelmesen.
A pandémia által átjárt időszakban pedig nyilvánvalóan egyszerűbbé válik az ügyintézés. [5] Az AVDH a legtöbb olyan esetben használható, amikor természetes személyként elektronikus úton kell nyilatkozatot tenni, pl. teljes bizonyító erejű magánokiratot kell bemutatni. [1,8]
A legtöbb ügyintézési szolgáltatás már integráltan tartalmazza az AVDH hitelesítés lehetőségét. Ezek közé tartoznak például a magyarország.hu oldal űrlapjai, az epapir.gov.hu felületen küldött levelek, vagy az önkormányzati ügyintézést biztosító E-önkormányzat portál űrlapjai. Így ezen szolgáltatások használatánál nem kell előzetesen hitelesíteni az űrlapokhoz mellékelni kívánt dokumentumokat. A feltöltés és küldés során automatikusan megoldható az AVDH hitelesítés.[1,7,8,10,11]
közfeladatokat ellátó szervekkel történő ügyintézést célozza, és arra teljesen alkalmas. Sőt. Az utóbbi egy évben – nyilván nem függetlenül a pandémiátólpiaci nagy szolgáltatók, bankok és biztosítók is elkezdték elfogadni az AVDH útján hitelesített dokumentumot. [9,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,28,29,30,31]

Közigazgatási ügyek

A közigazgatási ügyekben általában lehetőség van az ügyek teljes körű elektronikus intézésére. Csak nagyon kevés ügy nem intézhető elektronikusan, és ezek száma is csökken. A közigazgatási szervek jogszabályban kötelezettek arra, hogy biztosítsák az elektronikus ügyintézés lehetőségét. [1,11]

Közszolgáltatók

Számos szolgáltatónál van már lehetőség az elektronikus ügyintézésre, ezzel kiváltva a személyes megjelenést és a papír alapú nyilatkozattételt. Ebben az esetben a szolgáltatók az AVDH-val hitelesített dokumentumokat is elfogadják.

Például:

  • adatszolgáltatás
  • igazolások
  • kérelmek benyújtása
  • szerződéskötés
  • meglévő szerződések módosítása, lemondása
  • egyéb nyilatkozatok megtétele.

[1,11,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,28,29,30,31]

Alkalmas-e az AVDH céges ügyintézésre?

Nyilatkozat: A Szerzi platfrom nem foglal állást az AVDH Cégszerű aláírás mivoltát övező jogvitában, pusztán objektív jogi tényeket közöl.

Miért nem alkalmas?

AVDH-val történő hitelesítés során a felhasználó nem látja el saját kezű aláírásával a dokumentumot, azt a NISZ a saját bélyegzőjével hitelesíti, ezért az AVDH-val történő hitelesítés nem minősül aláírásnak, különösen nem a képviseletre jogosult saját kezű aláírásának. Elektronikus aláírás esetén megvalósul a saját kezű aláírás követelménye, hiszen elektronikus aláírás létrehozásakor is feltétel, hogy az aláírást az aláíró személy, a tanúsítvány alanya saját maga hozza létre. [6,11]

Az aláíró nem természetes személy

Az AVDH szolgáltatást csak magánszemélyként tudjuk igénybe venni: a szolgáltatás használata során nem megoldott, hogy a felhasználó (hitelesítést kérő személy) cégképviseleti jogosultsága ellenőrzésre kerüljön (szemben az ún. szervezeti aláíró tanúsítványokkal, amelyek kibocsátása előtt a bizalmi szolgáltató köteles meggyőződni arról, hogy az aláíró tanúsítvány alanya jogosult az adott cég vonatkozásában pl. az „ügyvezető” titulus használatára). Így amennyiben egy cégképviselő céges dokumentumot AVDH-val hitelesít, minden esetben mellékelnie kell egy cégkivonatot, hogy egyértelmű legyen: ő az a Kovács Béla, aki az adott cég képviselőjeként a cégnyilvántartásban szerepel. [2] Ennek – részben – az az oka, hogy az ügyféli AVDH esetében az igazolás nem tartalmazza, hogy a nyilatkozat tevő – elektronikusan azonosított természetes személy – mely szervezet nevében teszi a nyilatkozatot, és azt milyen minőségben, milyen szervezeti szerepkörben teszi. Ezt a dokumentumot fogadó félnek külön ellenőriznie kell. [8]

A NISZ saját tájékoztatása szerint a szolgáltatás nem alkalmazható gazdasági társaságok céljainak elérésére

A Magyar Állam sem ajánlja az AVDH használatát cégképviseletre. A www.magyarorszag.hu oldalon megjelent, az AVDH-t bemutató írásban  arról tájékoztatja az állampolgárokat, hogy:

„Gazdálkodó szervezet nevében tett nyilatkozat hitelesítésére az AVDH szolgáltatás önmagában nem használható (…). Ennek egyik oka, hogy az igazolás nem tartalmazza, mely szervezet nevében tesz/tehet nyilatkozatot a természetes személy, mi az adott szervezetnél betöltött szerepköre. Ehhez kapcsolódik az is, hogy míg az elektronikus aláírás vonatkozásában rendezi a jogszabály, hogy mi minősül a cégjegyzésre jogosult cégszerű aláírásának, az AVDH-s hitelesítés esetében viszont nem. (…) Emellett az AVDH szolgáltatást elsősorban elektronikus ügyintézési célra biztosítja a szolgáltató. Nagyobb összegű kötelezettségvállalások aláírására nem az AVDH, hanem saját minősített elektronikus aláírási tanúsítvány használata javasolt (…).” NISZ

Az AVDH-val való hitelesítés nem lehet alkalmas cégjegyzésre, hiszen azzal nem hozható létre a képviseletre jogosult saját kezű aláírása. [2,3,6]

Az AVDH szolgáltatással elsősorban természetes személyként van módunk az elektronikus nyilatkozattételre. Gazdálkodó szervezet nevében tett nyilatkozat hitelesítésére az AVDH szolgáltatás önmagában nem használható, így ebben az esetben az eljáró szervnek szükséges ellenőriznie a gazdálkodó szervezet nevében nyilatkozó természetes személy törvényes vagy ügyleti képviseleti jogosultságát a közhiteles nyilvántartásba (pl. cégnyilvántartásba) vagy a Rendelkezési Nyilvántartásba történő bekérdezéssel, vagy ha a nyilvántartás alapján az eljárási képesség nem ellenőrizhető, akkor az igazoló dokumentum bekérésével. [3]

Miért alkalmas?

Több olyan ok is létezik, mely szerint az AVDH megfelel a cégszerű aláírás követelményeinek.

Ha a dokumentum tartalmából megállapítható az aláíró minősége, az aláírás cégszerűnek minősül.

Vagyis, ha a dokumentumból kitűnik, hogy az aláírója rendelkezett cégjegyzési jogosultsággal, valamint a nyilatkozat írásba foglaltnak minősül (tartalma változatlanul visszaidézhető, nyilatkozattevő személye és a nyilatkozattétel időpontja azonosítható), akkor cégszerűnek tekinthető az aláírás. Ehhez egyértelműnek kell lennie, hogy az aláíró magánszemélyként, vagy a cég képviselőjeként járt el.

A bírósággal való kommunikáció során az AVDH elfogadott módja a dokumentumok hitelesítésének.

A papíralapú aláírásminta cégbírósági benyújtása már nem kötelező, de a céges e-tanúsítvány sem az, így nincs az írásbeliség cégszerű aláírásának formája korlátozva. Az is téves, hogy a cégnév mellett kell lennie az e-aláírásnak! A Magyar Ügyvédi Kamara szerint ellenjegyezhető az ügyvédek, jogtanácsosok által az az irat, amelyet AVDH-val írtak alá. [12]

Fontos kiemelni továbbá, hogy az Igazságügyi Minisztérium állásfoglalása alapján az AVDH hitelesítés alkalmazható cégképviseletre, tehát társaság vezető tisztségviselői is tudnak érvényesen jognyilatkozatot tenni az AVDH szolgáltatás használatával, az AVDH érvényes és hatályos cégjegyzésnek minősül. [22]

Az AVDH segítségével történő elektronikus aláírás cégszerűségének tekintetében álláspontunk megegyezik az Igazságügyi Minisztériuméval, ugyanakkor az már kötelmi jogi kérdéseket vet fel, hogy gazdálkodó szervezetek üzletszerűen alkalmazhatják-e az egyébként díjmentes szolgáltatást folyamataik kialakításához vagy erre esetlegesen külön megállapodást kell kötni az AVHD üzemeltetésére kijelölt szolgáltatóval. [27]

COVID Kivételek

A koronavírus járvány miatt kiemelten fontos, hogy csökkentsük a személyes érintkezést. Amennyiben lehetséges, használja az elektronikus ügyintézési lehetőségeket, illetve az elektronikus aláírást vagy az AVDH szolgáltatást a személyes ügyintézés vagy a papír alapú dokumentumok aláírása és postázása helyett. [3] A veszélyhelyzet idejére azonban 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet lehetővé tette a jogi személy szerveinek, ill. jogi személynek minősülő tagjainak nyilatkozatai esetében az AVDH alkalmazását. [3]

A közigazgatási ügyek online intézését könnyítette az úgynevezett azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH) szolgáltatás, amelynek segítségével olyan személyek is tudnak elektronikus úton dokumentumot aláírni, akik nem rendelkeznek elektronikus aláírással, de van Ügyfélkapu-regisztrációjuk. [10]

Mire Vigyázzunk?

Talán nem mindenki van tudatában, hogy ha esetleg odaadja valaki számára ügyfélkapus bejelentkezését, vagy ehhez valaki hozzáfér, akkor bizony a nevében a fenti módon bármilyen nyilatkozatot tehet, ami a fenti törvények alapján bizony hitelesnek minősül. [5]

Ha személyre szabott ügyintézési felületen (a www.magyarorszag.hu weboldalon) keresztül vesszük igénybe az AVDH-szolgáltatást, a hitelesített dokumentumhoz csatolt (NISZ által kibocsátott) igazolás minden esetben tartalmazza az úgynevezett 4T adatainkat (név/anyja neve/születési hely/születési idő). Ez azt jelenti, hogy akihez eljut az AVDH-val hitelesített dokumentum, ezen adatainknak birtokában lesz, azokat bármely módon továbbíthatja és felhasználhatja. Ez nem lenne probléma akkor, ha az AVDH-t eredeti céljára – az állami szervekkel való kommunikációra – használnánk és nem az üzleti életben szeretnénk igénybe venni. [6]

Az elektronikus aláírást az egész EU-ban kötelező elfogadni, de tapasztalataink szerint az AVDH-t inkább csak itthon érdemes használni. Egy hagyományos e-szignónál ugyanis a hitelesítő (például a dokumentumot elfogadó hivatal) azt tudja ellenőrizni, hogy ki írta alá az iratot (a példánál maradva a dokumentum beküldőjét személy szerint). Az AVDH e-szignója esetében azonban a NISZ az aláíró, és hitelesítésnél azt mondja meg az állami cég, hogy melyik ügyfélkapus fiókhoz tartozik az aláírás[11]

AVDH Használata Szerzi Okosdokumentumokkal

Szerzi szerződésgenerátorával készített dokumentumok, szerződések hitelesítésére is használhatjuk az AVDH szolgáltatást. Miután a rendszer az Ön bevitt adatai alapján elkészítette a koherens dokumentumot, nincs más teendője, mint a bejegyzés elején leírtak alapján végrehajtani a hitelesítési folyamatot. Ezzel pedig az utolsó lépés, a szerződés aláírása is kényelmessé, és egyszerűvé válik. Ha további kérdés merült fel Önben a szolgáltatás működését, vagy jogi kérdéseket illetően, vegye igénybe online jogi tanácsadás szolgáltatásunkat, mely keretében a Szerzire regisztrált, Ügyvédi Kamaránál ellenőrzött Ügyvédek állnak rendelkezésére 18 jogi kategóriában.

Források

[1] https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh
[2] https://www.microsec.hu/hu/pki-blog/miert-ne-hasznaljunk-avdh-t-eszemelyit
[3] https://magyarorszag.hu/szuf_hir?id=13848d46-ed6d-4762-8e63-befbf7ac65b1
[4] https://www.nn.hu/ugyfelszolgalat/tajekoztato-az-avdh-hasznalatarol
[5] https://www.mile.hu/mi-az-az-avdh-es-miert-hasznos/
[6] https://jogaszvilag.hu/cegvilag/cegszeru-alairas-elektronikusan-hasznalhato-az-avdh-szolgaltatas-cegjegyzesre/
[7] https://wisen.hu/2020/03/05/az-avdh-hasznalata/
[8] https://deusz.hu/szakmai-cikkek/nehany-gyakorlatias-szo-az-azonositasra-visszavezetett-dokumentumhitelesitesrol
[9] https://deusz.hu/szakmai-cikkek/lenduletben-az-avdh-ii
[10] https://bitport.hu/jot-tett-a-kenyszer-a-hazai-e-kozigazgatasnak?fbclid=IwAR1dPKRaR2Ji0S705CCBK6gS-99gctXUrlp3-eYfOmdsQAbYH4O9VpfCJFw
[11] https://g7.hu/kozelet/20210113/van-egy-dijmentes-es-hasznos-digitalis-szolgaltatasa-a-magyar-allamnak-amit-kevesen-hasznalnak/
[12] https://fairconto.hu/az_avdh_is_cegszeru_alairas/
[13] https://ado.hu/cegvilag/szerzodeskotes-elektronikus-alairassal/
[14] http://www.klaw.hu/2020/04/20/elektronikus-alairas/
[15] https://hnyp.hu/gyik/online_ugyintezes_kapcsan
[16] https://premiumegeszsegpenztar.hu/online-avdh-dokumentumhitelesites
[17] https://www.otpegeszsegpenztar.hu/static/otpegeszseg/sw/file/AVDH_hasz_utmutato.pdf
[18] https://adozona.hu/koronavirus_jarvany/Elektronikusan_otthonrol_vegezheto_ugyek_MFZJNE
[19] https://simplegal.hu/wp-content/uploads/2020/12/Elektronikus-alairas-Magyarorszagon_Riport-2020.pdf
[20] https://fintechzone.hu/elektronikus-alairas-magyarorszagon-gyakorlati-utmutato/
[21] https://bpugyvedikamara.hu/e-ugyved/elektronikus-alairas-jogugyletbiztonsag/
[22] https://rvdpartners.com/elektronikus-alairas-a-gyakorlatban/
[23] https://blogs.dlapiper.com/advocatus/2020/05/elektronikus-berleti-szerzodesek-mire-varunk-meg/
[24] https://www.kth.bme.hu/document/2463/original/AVDH%20haszn%C3%A1lati%20%C3%BAtmutat%C3%B3.pdf
[25] https://www.nisz.hu/hu/avdh—azonosításra-visszavezetett-dokumentumhitelesítés
[26] https://wisen.hu/2020/03/04/avdh-azonositasra-visszavezetett-dokumentum-hitelesites-1-resz/
[27] https://jogaszvilag.hu/cegvilag/cegszeru-alairasnak-minosul-az-avdh-itt-az-im-valasza/
[28] https://www.patikapenztar.hu/
[29] https://hup.hu/node/177393
[30] https://realista.ingatlan.com/Iroda/igy-kossunk-elektronikus-berleti-szerzodest/137740
[31]https://nyilvantarto.hu/letoltes/statisztikak/2021_I_feleves_adatokat_tartalmazo_monitoring_jelentes.pdf