fbpx
loader

Pénz ajándékozás egyenes ági rokonok között - miért hasznos írásban is rögzíteni?

Ajándékozási szerződés

Ajándékot adni és kapni örömteli esemény, azonban időről időre – különösen nagyobb értékű tárgyak, juttatások esetén – érdemes jogi szempontból is megvizsgálnunk ezt a gesztust. A Polgári törvénykönyv az ajándékozást a szerződések közé sorolja, a törvény szerint egy vagyonátruházó ügylet alanyaivá válunk a karácsonyi csomagok bontogatásakor. A jog nyelvére lefordítva, ebben az esetben az ajándékozó a saját vagyona terhére ingyenes vagyoni előnyt nyújt a megajándékozott számára, ami lehet ingó, ingatlan és vagyoni értékű jog is.

Ebben a cikkünkben bemutatjuk az ajándékozási szerződés intézményét, a legfontosabb tartalmi és alaki követelményeit, valamint kitérünk a rokonok közötti ajándékozás legfontosabb adózási kérdéseire is.

Milyen megállapodás az ajándékozási szerződés?

A Polgári Törvénykönyv értelmezése szerint akkor beszélhetünk ajándékozásról, ha az ajándékozó kötelezettséget vállal arra, hogy egy meghatározott dolog, vagyis az ajándék tulajdonjogát átruházza az ajándékozottra és ezt ingyenesen, vagyis ellenszolgáltatás kikötése nélkül teszi. Az ajándék tulajdonképpen bármi lehet, így ajándékozhatunk ingatlant, gépjárművet, ékszereket, haszonélvezeti jogot, vagy akár termőföld használati jogot is átengedhetünk a szerződés keretében. [1,2,3]

Ajándékozás és ajándékozás között is különbséget kell tennünk, hiszen nem tűnik életszerűnek, hogy egy autó és egy doboz építőkocka ajándékozása jogi szempontból azonos megítélés alá essen.

,,Ha szigorúan vesszük, akkor a Polgári Törvénykönyv szerint minden ajándékozást ajándékozási szerződésnek kellene tekintenünk, ami azonban nagyon megbonyolítaná a mindennapokat.” BPLegal[4]

A jogkövetkezmények szempontjából ezért el kell határolnunk egymástól a szokásos és a nem szokásos mértékű ajándékot: szokásos mértékű ajándéknak az a juttatás minősül, amely mind a két fél vagyoni, jövedelmi viszonyaihoz mérten csekély értéket képvisel. Természetesen nem tudunk egy konkrét összeget meghatározni, amely felett már nem szokásos mértékűnek minősül, hanem mindig a felek adott körülményeit mérlegelve állapíthatjuk meg, mivel mást jelent a szokásos mérték egy tehetősebb, mint egy kevésbé jómódú családban. [5,6]

Miért érdemes ajándékozási szerződést kötni?

Kissé furcsának tűnhet, hogy egy ingyenes ajándék esetében is ugyanúgy szerződést kötünk egymással, mint amikor ellenszolgáltatás fejében jön létre a megállapodás. Gyakran felmerül a kérdés, hogy valóban szükség van erre?

A válasz kézenfekvő: attól függ.

 1. Nem szokás

Az ajándékozási szerződést alapvetően nem kötelező írásba foglalni, vagyis a szóbeli megegyezésünk is érvényes végeredményt fog létrehozni. Kisebb értékű tárgyak ajándékozásáról nem szokás szerződést készíteni, azonban a legcsekélyebb érték feletti juttatások esetében már érdemes komolyabban fontolóra venni az írásba foglalást. [7,8,9]

 1. Célszerű

Nem kötelező, de észszerű és megfontolt döntést hozunk, ha úgy döntünk, hogy a nagyobb értékű ingó ajándékok esetén is az írásba foglalás mellett tesszük le a voksunkat. Ez azért előnyös, mert így később egyik fél sem tudja letagadni a megállapodást, illetve egy esetleges visszavonás esetén is könnyebben bizonyíthatjuk az ajándékozás körülményeit. [10,11]

 1. Kötelező

Fontos megjegyeznünk, hogy ingatlan ajándékozása esetén eltérő szabályokat kell figyelembe vennünk, így ebben az esetben nem lesz érvényes a megállapodásunk írásba foglalt szerződés nélkül, mivel az ajándékozás nyomán végbement tulajdonosváltozást csak akkor fogják az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezni, ha ügyvéd által ellenjegyzett magánokirattal, vagy közokirattal támasztjuk alá. Ingatlan ajándékozása során tehát nem mérlegelhetünk: ha azt szeretnénk, hogy az ajándékozás érvényes legyen, intézkednünk kell az ügyvédi vagy közjegyzői segítség igénybevétele iránt. [12,13]

Az ajándékozás írásba foglalásának két figyelemreméltó előnye van:

 • Ha a későbbiekben a vagyonunk elemeiről valamilyen okból kifolyólag számot kell adnunk (például öröklés vagy válás esetén), az ajándékozási szerződés hangsúlyos bizonyítékként fogja tanúsítani az adott értéktárgy eredetét és jellegét.
 • Ha közjegyző előtt közokiratba foglaltatjuk az ajándékozási szerződésünket, az azzal a további előnnyel jár, hogy az ajándék visszakövetelése peres eljárás nélkül is lehetséges lesz.

Az ajándékozási szerződés nagy előnye, hogy annak ellenére, hogy ingyenes juttatásról szól, mégis lehetővé teszi a megajándékozott részére, hogy adott esetben követelje az ajándékot az ajándékozótól. [14,15,]

Milyen jogai és kötelezettségei vannak a feleknek?

 1. Ajándékozó

Az ajándékozó korlátozott mértékű kárfelelősséggel tartozik, illetve ezen felül jog- és kellékszavatosság is terheli. Mivel ő ingyenesen vállalta az ajándék juttatását, az ajándékban bekövetkezett kárért csak a következő esetekben felel:

  • ha a kárt szándékos szerződésszegéssel okozta.
  • vagy nem tájékoztatta a megajándékozottat az ajándék olyan lényeges tulajdonságáról, amelyet ő nem ismert.

Ha kár keletkezik az ajándékozással összefüggésben, az ajándékozó köteles megtéríteni az ajándékozott vagyonában felmerült kárt, kivéve akkor, ha bizonyítja, hogy nem volt felróható a magatartása.

 1. Ajándékozott

Ahogy már fentebb is említettük, az ajándékozott legfontosabb jogosultsága az, hogy követelheti az ajándékozótól, hogy a megállapodásban meghatározott ajándékot bocsássa rendelkezésére.

,,Előfordulhat olyan eset, hogy az ajándékozási szerződés megkötése és az ajándék tárgyának átadása nem esik egybe, és ezen eltelt idő alatt változások következnek be akár az ajándékozó anyagi helyzetében, akár a felek viszonyában.” Újváry és Társai [21]

Az ajándékozó csak akkor tagadhatja meg a szerződés teljesítését, ha a megkötése után olyan lényeges változás állt be a saját körülményeiben, vagy a megajándékozotthoz fűződő viszonyában, hogy nem várható el tőle az ajándékozás. [16,17,18,19,20]

Mikor követelhető vissza az ajándék?

Az ajándékozási szerződés bizonyos értelemben furcsa jelenségnek tűnhet: egyik szempontból ugyanúgy kezeljük, mint az ellenszolgáltatás mellett létrejött megállapodásokat, másrészt mégis fontos, hogy tekintettel legyünk ennek a tranzakciónak a sajátosságaira is, amelyek leginkább az ingyenes jellegével állnak összefüggésben. Az ajándék visszakövetelésének lehetősége ez utóbbi szempontot valósítja meg. [22,23,24,25]

A törvény meghatározott feltételek fennállása esetén lehetővé teszi az ajándékozó számára, hogy visszakövetelje a már teljesített ajándékot. De milyen esetekben fordulhat ez elő? Az alábbiakban nézzük is meg a három legfontosabb esetkört:

 1. Létfenntartási cél

Ez az első feltétel meglehetősen könnyen megérthető: ha az ajándékozó anyagi helyzete olyan drámai mértékben megváltozik, hogy szüksége van az ajándékra a létfenntartása biztosítása érdekében, visszakövetelheti azt. A következő néhány feltételt fontos ilyenkor figyelembe vennünk:

  • Egy pillanatnyi akadály nem alapozza meg az ajándék visszakövetelését, hanem olyan súlyos nehézség fennállása szükséges, amely a jövőben is vélhetően fenn fog állni.
  • Csak az ajándéktárgy követelhető vissza, és csak akkor, ha még megvan. Ez azt jelenti, hogy az ajándék értéke nem követelhető, ha már nincs meg, vagy ha a megajándékozott értékesítette. [26,27,28,29,30]
 1. Súlyos jogsértés

Ha a megajándékozott (vagy a vele élő hozzátartozója) az ajándékozó (vagy közeli hozzátartozója) rovására súlyos jogsértést követ el, helye van az ajándék visszakövetelésének. Ebben az esetben már az ajándék helyébe lépett érték (például a vételárat) is követlehető. [31,32,33,34]

 1. Meghiúsult feltevés

Sok esetben az ajándékozásra azért kerül sor, mert a megajándékozó az ajándékkal szeretne egy meghatározott cél elérésében segítséget nyújtani, vagy egy bizonyos életeseményt szeretne honorálni. Amennyiben mind a két fél tisztában van az ajándékozás ,,apropójával”, de ez valamilyen okból kifolyólag nem következik be, szintén helye lehet a visszakövetelésnek. Ebben az esetben a következő feltételeket kell szem előtt tartanunk:

  • a feltevést mind a két fél ismerte.
  • a feltevés nélkül nem került volna sor ajándékozásra.
  • a feltevés reális, észszerű és konkrét.
  • az ajándék helyébe lépett érték is követelhető. [35,36]

Pénz ajándékozás és adózási kérdések

Valószínűleg egyetlen születésnap vagy karácsony alkalmával sem jutott eszünkbe, hogy éppen egy ajándékozási szerződést kötünk, pláne ennek a jogügyletnek az adózási kérdéseire nem asszociáltunk. Jó tudni azonban, hogy az ajándékozás ingyenes jellege ellenére vannak közterhek, amelyek hatálya kiterjed erre az ügyletre.

Az egyenes ági rokonok közötti pénz ajándékozás is ingó dolog ajándékozásának minősül, így az ajándékozási szerződés szabályait kell alkalmaznunk ebben az esetben is.

Személyi jövedelemadó

Az egyenes ági rokonok közötti pénz ajándékozás eredményeként nem kell személyi jövedelemadót fizetnünk. A Szja. törvény főszabály szerint úgy rendelkezik, hogy magánszemélyek által magánszemélyek részére juttatott ajándék után nem szükséges jövedelemadót fizetni. Ez alól az az eset képez kivételt, amely során az ajándékozásra termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás keretében kerül sor. [38,39]

Illeték

Az ajándékozás után illetéket kell fizetnünk, mivel ugyanolyan vagyonszerzésnek minősül, mintha ellenérték fejében váltunk volna egy bizonyos vagyontárgy tulajdonosaivá. [40,41,42]

Mikor kell ajándékozási illetéket fizetnünk?

A megajándékozottnak ajándékozási illetéket kell fizetnie a következő ajándékok esetén:

 • belföldi ingatlan
 • belföldön átadott ingóság
 • belföldön szerzett haszonélvezeti jog

Illetékfizetési kötelezettség csak akkor keletkezik, ha az ajándék értéke meghaladja a 150 000 forintot. [43,44,45]

Mikor nem kell megfizetni az illetéket?

 1. Ha az ajándékozás egyenesági rokonok, testvérek, házastársak vagy bejegyzett élettársak között megy végbe.
 2. Ha a házastársi vagyonközösség megosztásával összefüggésben szerez vagyont a megajándékozott.
 3. Ha az ajándék jótékony célú közadakozásból származik.

Ki fizeti meg az illetéket?

Az ajándékozási illeték a megszerzett vagyont terheli, így a vagyonszerző, vagyis a megajándékozott fogja megfizetni.

Mekkora az illeték összege?

Az ajándékozási illeték összegét az ajándék tiszta értéke határozza meg, vagyis az ajándékot terhelő tartozások, terhek értékével csökkentve vesszük alapul.

 • Általános mértéke a tiszta érték 18%-a.
 • 9% lakástulajdon és lakástulajdonhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog megszerzése estén.
 • A visszterhes vagyonátruházási illeték kétszerese, ha az ajándék gépjármű vagy pótkocsi.

Az egyenesági rokonok közötti pénz ajándékozás az ajándékozási szerződés egyik legtipikusabb megnyilvánulási formája, amellyel a mindennapi életünk során is gyakran találkozhatunk. Ne felejtsük, hogy ingó ajándékozásnak minősül, így a pénz ajándékozása esetén is fennállna az illetékfizetési kötelezettség, ha nem egy családtagunktól kapnánk. [46,47,48,49,50]

Annak ellenére, hogy az ajándékozás egy egyszerű aktusnak tűnik, előfordulhat, hogy az adózással vagy egy esetleges visszaköveteléssel kapcsolatban tapasztalt jogi szakértők segítségére van szükségünk. A Szerzi platform online jogi tanácsadás szolgáltatása segítségével ehhez már az otthonunk kényelméből is hozzájuthatunk, hiszen az oldalon regisztrált jogászok akár 3 órán belül a rendelkezésünkre állnak.

Ajándékozási szerződés

Próbálja ki az ajándékozási szerződés okodokumentumot!

Források

[1] http://drkeller.hu/szakteruletek/ingatlanjog-szerzodesek/ajandekozasi-szerzodes/

[2] https://www.portfolio.hu/befektetes/20171215/erre-kevesen-gondolnak-amikor-draga-ajandekot-vesznek-karacsonyra-271043

[3] https://www.penzcentrum.hu/megtakaritas/20210507/ajandekozasi-szerzodes-minta-2021-mikor-tamadhato-meg-az-ajandekozasi-szerzodes-1114381#

[4] https://bplegal.hu/ajandekozasi-szerzodes/

[5] https://www.jogado.hu/ajandekozasrol-jogi-szemszogbol/

[6] https://vidakovics.hu/ajandekozasi-szerzodes/

[7] http://www.danielkozjegyzo.hu/szolgaltatasok/ajandekozasi-szerzodes

[8] https://drlanczi.hu/hasznos-informaciok/ajandekozasi-szerzodes/

[9] https://szakcikkadatbazis.hu/doc/8753405

[10] https://erthetojog.hu/ingatlanjog/titokban-maradhat-az-ingatlan-ajandekozasa/

[11] https://www.facebook.com/photo/?fbid=329744335515592&set=ecnf.100056345117834&paipv=0&eav=AfYULlmRnfmaQK2qgdEG72AQfERcPrfdpOu4nzWPT8ib1cPF7m2evKXjPTwdh3espxk&_rdr

[12] https://szakcikkadatbazis.hu/doc/7834038

[13] https://iuslaboris.hu/ajandekozasi-szerzodes/

[14] https://www.drandirko.hu/ingatlan-ajandekozasi-szerzodes/

[15] https://vizerugyved.hu/szakteruletek/ingatlanjog/ingatlan-ajandekozas/

[16] https://www.drszekely.hu/szakteruletek/ingatlan-jog/ajandekozasi-szerzodes/

[17] https://gerotamas.hu/blog/item/78-a-karteritesi-jog-megvaltozott-rendszere.html

[18] https://debreceni-ugyved.hu/blog/mikor-kovetelheto-vissza-az-ajandek

[19] https://ado.hu/ado/kuria-itelete-a-megajandekozott-mogottes-felelossege/

[20] https://szakcikkadatbazis.hu/doc/6377457

[21] https://drujvary.hu/ajandekozzunk-megfontoltan-az-ajandekozas-szabalyai/

[22] https://pingvinpatika.hu/blog/post/cserebere-fogadom-tobbet-vissza-nem-adom.html

[23] https://chikanugyved.hu/kerem-vissza-az-ajandek-visszakovetelese/

[24] https://kozjegyzotkeresek.hu/blog/ajandekba-kaptam-visszakerhetik

[25] https://erthetojog.hu/szerzodesek/az-ajandek-is-visszajarhat/

[26] https://bajusz-demeter.hu/blog/az-ajandek-visszakovetelese.html

[27] https://femina.hu/otthon/ingatlan-ajandekozas-ajandek-visszakeres/

[28] https://minap.hu/cikk/jogasz-valaszol-ajandek-visszakovetelese

[29] https://www.origo.hu/jog/20220113-origo-jog-das-jogszerviz-ajandek-visszakovetelese-masodik-resz.html

[30] https://kocsisszabougyved.hu/mikor-kovetelheto-vissza-az-ajandek/

[31] https://drabrok.hu/ajandek-visszakovetelese/

[32] https://www.fulopugyved.com/kerdesek-valaszok/ajandek-visszakovetelese/

[33] https://tomosvarilaw.hu/mely-esetekben-kovetelheto-vissza-az-ajandek/

[34] http://projektjeink.birosag.hu/sites/default/files/allomanyok/ptk_e_learning/ptk9/lecke5_lap3.html

[35] https://www.jogado.hu/ajandek-visszakovetelese/

[36] https://das.hu/jogi-esetek-es-hirek/ajandek-visszakovetelese-2/

[37] https://vidakovics.hu/ajandekozasi-szerzodes/

[38] https://drmarkolevai.hu/ajandekozas-csaladon-belul

[39] https://ado.hu/ado/a-het-kerdese-kell-adozni-az-ajandekba-kapott-penz-utan/

[40] https://nav.gov.hu/adozas-mindenkinek/vagyonugyek/Ajandekozas

[41] https://vtsoft.hu/igy-adoznak-az-ajandekok/

[42] https://www.origo.hu/gazdasag/20191227-adozas-a-karacsonyi-ajandekok-utan.html

[43] https://das.hu/jogi-esetek-es-hirek/a-csaladon-beluli-ajandekozas-illetekerol/

[44] https://www.rsm.hu/kisokos/oroklesi-es-ajandekozasi-illetek

[45] https://adozona.hu/szja_ekho_kulonado/Ajandekozas_ilyen_ado_jarulek_illetve_illet_MJUWB9

[46] https://www.onadozo.hu/gyorskerdes/milyen-gyakran-kaphatok-ajandekba-keszpenzt–3555

[47] https://kamaraonline.hu/ajandekozas-maganszemelyek-kozott-szja-illetek/

[48] https://drkalota.hu/ajandekozasi-illetek

[49] https://adosziget.hu/mikor-mentesulunk-az-ajandekozasi-illetek-alol/

[50] https://www.drszabotibor.hu/blog/lakodalmi-adotanacsado-hogyan-adozik-a-naszajandek-84